Termes i condicions de compra a CASAS online

1. INTRODUCCIÓ

Aquest document (en conjunt amb els documents que s'hi esmenten) conté les condicions que regulen l'ús d'aquesta pàgina web (www.casasclub.com) i la compra de productes a la mateixa (d'ara en endavant, les condicions).

Aquestes condicions estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris (d'ara en endavant vostè / seu) i els de CASAS (d'ara en endavant nosaltres / nostre / el venedor) en relació amb els productes / serveis que oferim a través d'aquesta pàgina web o de qualsevol altra pàgina web a la qual puguem redirigir mitjançant un link (en endavant designats conjuntament com els "Serveis de CASAS").

Li preguem que llegeixi atentament les presents condicions, així com també la nostra Política de Protecció de dades. Si no està vostè d'acord amb totes les condicions i polítiques no ha de fer servir aquesta pàgina web perquè a l’utilitzar o realitzar qualsevol comanda a través de la mateixa, vostè accepta quedar vinculat per aquestes condicions i polítiques.
 
Les condicions poden ser modificades, per la qual cosa hauria de llegir-les periòdicament, ja que resultaran aplicables les que es trobin vigents en el moment de realització de cada comanda o en defecte de comanda, a l'ús de la pàgina web.

Si té algun dubte referent a les condicions o polítiques de www.casasclub.com pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.

El contracte pot formalitzar-se, a elecció seva, en qualsevol dels idiomes en què les condicions estan disponibles en aquesta pàgina web.

2. ELS NOSTRES DADES

La venda d'articles a través d'aquesta pàgina web és realitzada sota la denominació CASAS perCalzados Lamolla S.A., societat espanyola, amb C.I.F. nº A-08626939 i domicili al carrer Sant Pere 24; inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​volum 4331, llibre 3665, foli 103, full número 46.978, Secció 2ª, Inscripció 1ª

3. LES SEVES DADES

Les dades personals i informació que siguin facilitades per vostè seran tractades d'acord amb el que estableix la nostra Política de Protecció de Dades. En utilitzar aquesta pàgina web accepta vostè el tractament d'aquesta informació i declara que totes les dades que ens facilita són certes i es corresponen amb la realitat.


4. COM FORMALITZA EL CONTRACTE

La present informació i els detalls continguts en aquesta pàgina web no constitueixen una oferta de venda, sinó una invitació per fer negocis. No hi ha d'haver un altre contracte entre vostè i nosaltres en relació amb cap producte fins que la seva comanda hagi estat expressament acceptada per nosaltres. Si la seva oferta no és acceptada i se li ha aplicat algun càrrec al seu compte, l'import del mateix serà reintegrat en la seva totalitat.

5. ÚS DE LA NOSTRA PÀGINA WEB - WWW.CASASCLUB.COM

Les presents condicions són les úniques aplicables a l'ús d'aquesta pàgina web i substitueixen qualsevol altra, excepte consentiment previ exprés i per escrit del venedor. Aquestes condicions són importants tant per a vostè com per a nosaltres ja que han estat dissenyades per crear un acord legalment vinculant entre nosaltres protegint els seus drets com a client i els nostres drets com a empresa.
En fer ús d'aquesta pàgina web i realitzar comandes a través de la mateixa vostè es compromet a:
1) Fer ús d'aquesta pàgina web per realitzar consultes o comandes legalment vàlides.
2) No realitzar cap comanda especulativa, fals o fraudulenta. Si hi ha motius raonables per considerar que s'ha fet una comanda d'aquesta classe estarem autoritzats a anul·lar-la i informar les autoritats pertinents.
3) Facilitar de manera certa i correcta la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades de contacte.
4) Consentir que podrem fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si fos necessari (veure la nostra Política de Protecció de dades)
Si  Vostè no ens facilita tota la informació necessària, no es podrà cursar la seva comanda. En realitzar una comanda a través d'aquesta pàgina web, ha de garantir ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes vinculants.


6. DISPONIBILITAT DEL SERVEI


Els articles oferts a través d'aquesta pàgina web estaran disponibles únicament a Espanya (excepte Canaries i Ceuta i Melilla), Gibraltar i Portugal peninsular.

7. COM ES REALITZA UNA COMANDA

Per realitzar una comanda, haurà de seguir el procediment de compra online i fer clic a Autoritzar Pagament. Tot seguit, rebrà un correu electrònic justificant la recepció de la seva comanda (Confirmació de Comanda). Tingui en compte que això no significa que la seva comanda hagi estat acceptada, ja que la mateixa constitueix una oferta que vostè ens fa a nosaltres per comprar un o més productes. Totes les comandes estan subjectes a la nostra acceptació i li confirmarem tal acceptació enviant-li un correu en el qual li confirmarem que el producte està sent enviat (Confirmació de Tramesa).

8. DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos i, en aquest sentit, si es produeixen dificultats quant al seu subministrament, o si no queden articles en estoc, ens reservem el dret de facilitar-li informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior que Vostè podrà encarregar. Si no desitja fer una comanda d'aquests productes substitutius, li reemborsarem qualsevol quantitat que hagi pogut abonar.

9. NEGATIVA A TRAMITAR UNA COMANDA

Ens reservem el dret a retirar qualsevol producte d'aquesta pàgina web en qualsevol moment i /o a treure o modificar qualsevol material o contingut. Encara que farem el possible per tramitar sempre totes les comandes, pot haver-hi circumstàncies excepcionals que ens obliguin a rebutjar la tramitació d’alguna comanda després d'haver enviat la Confirmació de Comanda, i ens reservem el dret a fer-ho en qualsevol moment, a la nostra única discreció.
No serem responsables davant vostè o davant de qualsevol tercer pel fet de retirar qualsevol producte d'aquest lloc web (amb independència de si aquest producte ha estat venut o no), treure o modificar qualsevol material o contingut d'aquest lloc web, o per negar-nos a tramitar una comanda una vegada que li hàgim enviat la Confirmació de comanda.

10. DRET A DESISTIR DE LA COMPRA

Devolucions en exercici del dret a desistir de la compra contemplat en el Llibre Segon, Títol I, Capítol II del RDL 1/2007 de 16 de Novembre

Té vostè dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expira als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat – diferent al transportista – adquireix la possessió material de la comanda al complet.

Per a exercir el dret de desistiment, haurà de notificar a CASAS la seva decisió de desistir del Contracte a través d'una declaració inequívoca enviada al correu shop.online@casasclub.com Pot utilitzar el model de formulari de desistiment que pot descarregar en el següent link: formulari de desestiment, el seu ús és obligatori.

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament, si n'hi hagués, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informi de la seva decisió de desistiment.

Si desitja desistir del contracte dins del termini assenyalat en el primer paràgraf, podrà retornar-nos la mercaderia: en el mateix paquet en què la va rebre. Per a complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per la seva part d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Vostè haurà d'assumir el cost directe de la devolució de la comanda, que es descomptarà de la devolució si organitzem nosaltres la recollida. Si vostè realitza els tramits haurà d'informar-nos de tot el necessari per la recepció del paquet i assumir les despeses d'aquest enviament ni hagin sofert cap mal. Si us plau, retorni l'article incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que si escau l'acompanyin.

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Després d'examinar l'article li comunicarem si té dret a la devolució de les quantitats abonades. La devolució s'efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins del termini de 14 dies des de la data en què vostè ens va notificar la seva intenció de desistir. La devolució s'efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per abonar la comanda. El canvi o devolució procedirà exclusivament per aquells productes que no es tornin en les mateixes condicions en les quals els va rebre, sense que hagin estat usats més enllà de la mera obertura del producte.

Si tenen algun dubte, pot posar-se en contacte amb nosaltres escrivint un correu electrònic a shop.online@casasclub.com.

Aquesta disposició no afecta als drets reconeguts al consumidor per la legislació vigent.

11. LLIURAMENT

Sense perjudici al que estableixen les anteriors clàusules 9 i 10 i llevat que es produeixin circumstàncies extraordinàries o imprevistes, li enviarem la comanda consistent en els productes/s relacionats en cada Confirmació d'Enviament en el termini assenyalat a la pàgina web, segons el mètode seleccionat i, en tot cas, en un termini màxim de 30 dies a comptar de la data de Confirmació de Comanda.
El retard pot ser degut a les següents raons:
1) Personalització dels productes
2) Articles especialitzats
3) Circumstàncies imprevistes
4) Zona de lliurament
Si per algun motiu ens fos impossible complir amb la data de lliurament, l’informarem d'aquesta circumstància i li donarem l'opció de seguir endavant amb la compra, establint una nova data de lliurament, o bé anul·lant la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. Tingueu en compte, en qualsevol cas, que no realitzem lliuraments els dissabtes i els diumenges.
A efecte de les presents Condicions, s'entendrà que s'ha produït el lliurament o que el/s producte/s han estat lliurat/s en el moment en què vostè o un tercer indicat per vostè adquireixi la possessió material del/s producte/s, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l'adreça de lliurament convinguda.

12. INCAPACITAT D'ENTREGA

Si ens resulta impossible després de dos intents, efectuar el lliurament, intentarem buscar un lloc segur per deixar-ho. Si no podem, la seva comanda serà retornada als nostres magatzems. S'intentarà deixar una nota explicant on es troba la seva comanda i com fer per recollir-la o que li sigui enviada de nou. Si no ha a estar en el lloc de lliurament, li preguem que es posi en contacte amb nosaltres per convenir el lliurament en un altre dia.
En el cas que hagin transcorregut 30 dies des que estigui disponible per a lliurament la seva comanda i aquesta no hagi estat lliurada per causa no imputable a nosaltres, s'entendrà el seu desig de desistir del contracte i es considerarà resolt. En conseqüència es retornaran els pagaments rebuts per vostè, en qualsevol cas, en el termini màxim de 15 dies des de la data en què es pugui considerar resolt el contracte que ens vincula. Recordeu que el transport derivat de la resolució del contracte pot tenir un cost addicional, per la qual cosa estarem autoritzats a repercutir-li les despeses corresponents.

13. TRANSMISSIÓ DEL RISC I LA PROPIETAT

Els riscos dels Productes seran al seu càrrec a partir del moment del seu lliurament. Vostè adquirirà la propietat dels productes quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb els mateixos, incloses les despeses d'enviament, o bé en el moment del lliurament (segons la definició continguda en la clàusula 11), si aquesta tingués lloc en un moment posterior.

14. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT


Tota compra efectuada a través d’aquest lloc web estarà subjecta a Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o qualsevol altre tribut que el pogués substituir, al tipus que resulti aplicable de conformitat amb la legislació vigent en cada moment.
 
15. PREU


Els preus establerts en aquesta pàgina web inclouen IVA però exclouen les despeses d'enviament que es puguin derivar, aquests són afegits a l'import total degut segons s'exposa a la nostra Guia de Compra / FAQ.

El preu dels productes serà el que s'estipuli en cada moment a la nostra pàgina web, excepte en cas d'error manifest. Tot i que intentem assegurar-nos que tots els preus que figuren a la pàgina són correctes, poden produir-se errors. Si hi ha un error en el preu dels productes que Vostè ha encarregat, l'informarem el més aviat possible i li donarem l'opció de reconfirmar la seva comanda al preu correcte o bé anul·lar-la. Si no aconseguim posar-nos en contacte amb Vostè, la comanda es considerarà cancel·lada i se li reemborsaran íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades.

No estarem obligats a subministrar-li el/s producte/s al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que li hàgim enviat la Confirmació d'Enviament) si l'error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable per Vostè com a preu incorrecte.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (excepte en aquesta suspensió) els possibles canvis no afectaran les comandes pel que fa als que ja li hàgim enviat una Confirmació d'Enviament.

16. PAGAMENT

Una vegada hagi fet les seves compres, tots els articles que vol comprar s'hauran afegit a la seva cistella i el pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament. Per fer-ho:
1) Feu clic al botó "cistella" a la part superior de la pàgina.
2) Comproveu que la vostra comanda és el que voleu i feu clic al botó "pagar comanda".
3) Ompliu o comproveu la informació de contacte, les dades de la seva comanda, l’adreça a la qual desitja que li sigui enviada la comanda i l'adreça a la qual caldrà remetre la factura.
4) Trieu la forma de lliurament i de pagament.
5) Seguiu instruccions per finalitzar el procés

Podrà fer el pagament amb les targetes Visa, Mastercard i American Express. Per minimitzar el risc d'accés no autoritzat, s'han de codificar les dades de la targeta de crèdit. Una vegada que rebem la seva comanda, farem una preautorització a la targeta de crèdit per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment que la seva comanda surti dels nostres magatzems.

En fer clic a "Autoritzar Pagament" Vostè està confirmant que la targeta de crèdit és seva.
Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora de les mateixes, però si l'entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap Contracte amb Vostè.

17. POLÍTICA DE CANVIS / DEVOLUCIONS

A més del dret de desistiment reconegut legalment als consumidors i usuaris, CASAS concedeix un termini de 30 dies des de la data d'enviament del correu de confirmació de compra.

Podrà realitzar devolucions en qualsevol botiga CASAS i UCASAS o a través d'un missatger que enviarem al seu domicili:

a) Devolucions en botigues CASAS
Podrà retornar els productes en qualsevol de les nostres botigues. En aquest cas haurà de presentar el número de comanda (ja sigui imprès o en qualsevol dispositiu mòbil). També el podrà recuperar en l'apartat EL MEU COMPTE.
b) Devolucions a través de missatger
Ha de sol·licitar una devolució dins del seu compte client (pot seguir aquestes instruccions). Haurà de lliurar la mercaderia en el mateix paquet en què la va rebre. A través de missatger no s'accepten canvis, tan sols devolucions. Per a fer un canvi a domicili s'haurà de procedir a una devolució i una nova compra.
c) Canvis només a botigues CASAS
En qualsevol de les nostres botigues físiques podrà sol·licitar també la realització d'un canvi de talla, color i/o model sempre respectant els imports establerts per a cada producte. S'haurà d'abonar la diferència per un canvi de superior import, serà abonada la diferència per un canvi d'inferior import.

Després d'examinar l'article – ja sigui a la botiga on es realitza la devolució o en els nostres magatzems, si es retorna a domicili - li comunicarem si té dret a la devolució de les quantitats abonades. La devolució en botiga s'efectuarà en efectiu en el moment de l'acceptació de la devolució. La devolució a domicili s'efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins del termini de 30 dies des de la data en què vostè lliuri la devolució. La devolució s'efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per a abonar la comanda.

El canvi o devolució procedirà exclusivament per a aquells productes que es retornin en les mateixes condicions en les quals els va rebre, sense que hagin estat usats més enllà de la mera obertura del producte ni hagin sofert cap mal. Si us plau, retorni l'article incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que si escau l'acompanyin.
Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

- Disposicions comunes

El seu dret a desistir del contracte, retornar o canviar un producte adquirit en www.casasclub.com serà d'aplicació exclusiva per a aquells productes que es lliurin en les mateixes condicions en què vostè els va rebre. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura d'aquest, per la qual cosa haurà de ser acurat amb el/els producte/s mentre estiguin en la seva possessió. Si us plau, retorni l'article incloent tots els embolcalls originals i altres documents i gadgets que van ser lliurats.

Aquesta disposició no afecta als drets reconeguts al consumidor per la legislació vigent.

- Devolució de productes defectuosos

En els casos en què vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s'ajusta a l'estipulat en el contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de manera immediata escrivint un correu a shop.online@casasclub.com facilitant les dades del producte així com del mal que sofreix i adjuntant fotografies clares.
Procedirem a examinar detingudament el cas i li comunicarem per e-mail dins d'un termini raonable si escau la devolució o substitució del mateix (en el seu cas). La devolució o substitució de l'article s'efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 30 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix la devolució o substitució de l'article no conforme.

Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d'alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, inclosos les despeses de lliurament incorreguts per a lliurar-li l'article. La devolució s'efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per a pagar la compra.

Els productes que venem sovint poden presentar les característiques de materials totalment naturals utilitzats en la seva fabricació. Aquestes característiques, com ara variació en les vetes, en la textura, en els nusos i en el color, no tindran consideració de defecte o tara. Al contrari, s’hauria d’apreciar la seva presència. CASAS selecciona els productes de la màxima qualitat, però les característiques naturals són inevitables i han de ser acceptades com a part de l'aparença individual del producte.

Queden en tot cas fora de perill els drets reconeguts per la legislació vigent.

18. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

La nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit en el nostre lloc web estarà limitada estrictament al preu de compra d'aquest producte. Res en les presents Condicions de Compra exclou ni limita de cap manera la nostra responsabilitat:
1) En cas de mort o danys personals ocasionats per la nostra negligència
2) En cas de frau o falsedat fraudulenta
3) En qualsevol assumpte en el qual fos il·legal o il·lícit que excloguéssim, limitéssim o intentéssim excloure o limitar la nostra responsabilitat.
Sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior i en la mesura que així ho permeti la llei, i llevat que en les presents Condicions es disposi el contrari, no acceptarem cap responsabilitat per danys indirectes que es produeixin com a efecte secundari de les pèrdues o danys principals, que es produeixin de qualsevol forma, i ja siguin ocasionats per il·lícit civil (inclosa negligència), incompliment del contracte o altres, fins i tot si s'haguessin pogut preveure, inclosos sense caràcter de límit els següents:
1) pèrdues d'ingressos o vendes
2) pèrdua de negoci
3) lucre cessant o pèrdua de contractes
4) pèrdua d'estalvis previstos
5) pèrdua de dades
6) pèrdua de temps de gestió o d'horari d'oficina.
A causa de la naturalesa oberta d'aquest lloc web i a la possibilitat que es produeixin errors en l'emmagatzematge i transmissió d'informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d'aquesta pàgina web llevat que s'estableixi expressament el contrari en la mateixa.

Totes les descripcions de productes, informacions i materials que figuren en aquesta pàgina web es subministren "com a cos cert" i sense garanties expresses o implícites sobre els mateixos llevat de les establertes legalment. En aquest sentit, si vostè contracta com a consumidor i usuari, estem obligats a lliurar-li articles que siguin conformes amb el contracte, responent davant vostre de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte. S'entén que els productes són conformes amb el Contracte sempre que:
1) S'ajustin a la descripció realitzada per nosaltres i tinguin les qualitats que hàgim presentat en aquesta pàgina web
2) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus i
3) Presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que siguin esperables.

Els productes que venem sovint poden presentar les característiques dels materials totalment naturals utilitzats en la seva fabricació. Aquestes característiques, com ara variació en les vetes, a la textura, en els nusos i en el color, no tindran consideració de defecte o tara. Ben al contrari, hauria de comptar amb la seva presència i apreciar-les. CASAS selecciona els productes de la màxima qualitat, però les característiques naturals són inevitables i han de ser acceptades com part de l'aparença individual del producte.

En la mesura del possible segons ho permeti la llei, excloem totes les garanties deixant fora de perill aquelles garanties que no puguin ser legítimament excloses enfront dels consumidors.
El que disposa la present clàusula no afectarà els seus drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al seu dret a desistir el Contracte.

19. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Vostè reconeix i accepta que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat intel·lectual sobre els materials o continguts que s'aporten com a part de la pàgina web ens corresponen en tot moment a nosaltres o als que ens van atorgar llicència per al seu ús. Vostè podrà fer ús d'aquest material únicament en la forma en que l’autoritzem expressament nosaltres o els que ens van atorgar llicència per al seu ús. Això no li impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per copiar la informació sobre la seva comanda o dades de contacte.

20. COMUNICACIONS PER ESCRIT

La normativa aplicable exigeix ​​que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. En utilitzar aquest lloc web, vostè accepta que la major part de les comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contracte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web. A efectes contractuals, Vostè accepta usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

21. NOTIFICACIONS

Les notificacions que vostè ens enviï hauran de ser preferiblement a través del nostre formulari de contacte i el nostre correu shop.online@casasclub.com.
D'acord amb el que disposa la clàusula 20 i llevat que s'estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions bé al correu electrònic o bé a l'adreça postal facilitada per vostè a l'hora de realitzar una comanda.
S'entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes en el mateix instant en què es pengin en el nostre lloc web, 24 hores després d'haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta. Per provar que la notificació ha estat feta, n'hi haurà prou amb provar, en el cas d'una carta, que tenia l’adreça correcta, estava correctament segellada i que va ser degudament lliurada a Correus o en una bústia i, en el cas d'un correu electrònic, que va ser enviada a l'adreça de correu electrònic especificada pel receptor.

22. LINKS A LA NOSTRA PÀGINA WEB


En el cas que la nostra pàgina web contingui enllaços a altres pàgines web i materials de tercers, aquests links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

23. PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

Vostè no ha de realitzar cap ús indegut d'aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de qualsevol tipus de virus de qualsevol classe o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. No tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor en què aquesta pàgina web es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web www.casasclub.com. Vostè es compromet a no atacar aquesta pàgina web de cap manera possible.

L'incompliment d'aquesta clàusula podria comportar la comissió d'infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d'aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l'atacant. Així mateix, en cas d'incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament d'estar autoritzat a usar la nostra pàgina web.

No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d'un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l'ús d'aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa als quals la mateixa redireccioni.

24. CESSIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS

El Contracte entre Vostè i nosaltres és vinculant tant per a vostè com per a nosaltres, així com per als nostres respectius successors, cessionaris i drethavents.

Vostè no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir un Contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix al seu favor o per a Vostè, sense haver obtingut el nostre consentiment previ per escrit.

Podem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir un Contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix al nostre favor o per a nosaltres, en qualsevol moment durant la vigència del Contracte. Per evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran els drets que vostès tenen com a consumidors reconeguts per llei o anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties tant expresses com tàcites, que els haguéssim pogut atorgar.

25. ESDEVENIMENTS FORA DEL NOSTRE CONTROL

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions que assumim a l'empara d'un Contracte, la causa es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable ( "Causa de Força Major").

Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d'exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i inclouran és especial (sense limitació) el següent:
1) Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
2) Commoció civil, revolta, invasió, atac terrorista o amenaça terrorista, guerra (ja hagi estat declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
3) Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia, pandemia o qualsevol altre desastre natural.
4) Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
5) Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
6) Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions d'altres governs.
7) Vaga, fallades o accidents de transport marítim o fluvial, postal o qualsevol altre tipus de transport.
S'entén que la nostra obligació de compliment en virtut d'algun Contracte quedarà suspesa durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d'una ampliació en el termini per complir la nostra obligació mentre duri tal període. Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per trobar una solució per mitjà de la qual puguem complir les nostres obligacions en virtut del Contracte malgrat la Causa de Força Major.

26. RENÚNCIA

Si durant la vigència d'un contracte, deixéssim d'insistir en el compliment estricte d'alguna de les obligacions assumides en virtut del mateix o d'alguna de les presents Condicions, o si deixéssim d'exercitar algun dels drets o recursos que estiguéssim facultats a exercitar o interposar en virtut d'aquest Contracte o aquestes Condicions, tal fet no constituirà una renúncia a aquests drets o recursos ni l’exonerarà a Vostè de complir amb aquestes obligacions.

Les renúncies que fem a l’exigir el compliment no constituiran una renúncia per la nostra part a exigir compliments posteriors.

Cap renúncia per la nostra part a alguna de les presents Condicions té efecte, tret que s'estipuli de forma expressa que és una renúncia i se li comuniqui a Vostè per escrit de conformitat amb el que disposa l'apartat de Notificacions (clàusula 21).

27. DIVISIBILITAT

Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició d'un Contracte fossin considerades invàlides, il·legals o inexecutables en alguna mesura per l'autoritat competent, se separaran de les restants condicions i disposicions que seguiran sent vàlides en la mesura que així ho permeti la llei.

28. INTEGRITAT DEL CONTRACTE

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa a les mateixes constitueixen l'acord íntegre existent entre Vostè i nosaltres en relació amb l'objecte del contracte i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre Vostè i nosaltres verbalment o per escrit.

Vostè i nosaltres reconeixem haver accedit a celebrar el present Contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra part o que pogués venir de qualsevol declaració o escrit en les negociacions entaulades pels dos abans d'aquest Contracte, llevat allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

Ni Vostè ni nosaltres disposarem de recursos davant de qualsevol declaració incerta realitzada per l'altra part, verbal o escrita, amb anterioritat a la data del Contracte (tret que s'hagués fet tal declaració incerta de forma fraudulenta) i l'únic recurs de què disposarà la una part de l’altra serà per incompliment de contracte de conformitat amb el que disposen les presents Condicions.

29. EL NOSTRE dret de canviar CONDICIONS

Tenim dret de revisar i modificar els presents Condicions en qualsevol moment.

Vostè estarà subjecte a les polítiques i Condicions vigents en el moment en què s'efectuï cada comanda, llevat que per llei o decisió d'organismes governamentals haguem de fer canvis en aquestes polítiques, Condicions o Declaració de privadesa, en el cas, els possibles canvis afectaran també a les comandes que Vostè hagués fet prèviament.

30. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Els contractes de compra de productes a través de la nostra pàgina web es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Si vostè està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afecta els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.

31. COMENTARIS I SUGGERIMENTS

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviïn tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte o escrivint un correu a shop.online@casasclub.com

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, els podràs sol·licitar a través de les vies de contacte abans mencionades.

 

Darrera modificació: juliol 2020ANNEX

Descarregar formulari de desistimient.